Ανακοίνωση – Πρόσκληση Κατάθεσης Προσφορών

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

                   

 

 

Εταιρείες

Ασπίς Πρόνοια ΑΕΓΑ υπό ασφαλιστική εκκαθάριση

Ασπίς Πρόνοια ΑΕΑΖ υπό ασφαλιστική εκκαθάριση

Commercial Value AAE υπό ασφαλιστική εκκαθάριση

International Life ΑΕΑΖ υπό ασφαλιστική εκκαθάριση

International Life ΑΕΓΑ υπό ασφαλιστική εκκαθάριση

Διεύθυνση Βασιλίσσης Σοφίας 60, 11528 Αθήνα
Νόμιμος εκπρόσωπος/Ασφαλιστικός Εκκαθαριστής Σωτήριος Βασιλόπουλος
Υπεύθυνος Επικοινωνίας Ηλίας Νταβανέλος
Τηλέφωνο 211 4111086
Email edavanelos@aspisliquidation.gr

Αντικείμενο Πρόσκλησης

Ο ασφαλιστικός εκκαθαριστής των υπό ασφαλιστική εκκαθάριση εταιρειών ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ, ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΑΖ, COMMERCIAL VALUE ΑΑΕ, INTERNATIONAL LIFE ΑΕΑΖ & INTERNATIONAL LIFE ΑΕΓΑ προσκαλεί ενδιαφερόμενους εκτιμητές, που είναι πιστοποιημένοι και εγγεγραμμένοι στο μητρώο εκτιμητών του Υπουργείου Οικονομικών, για κατάθεση προσφορών για το ακόλουθο έργο: Εκτίμηση Ακίνητης Περιουσίας των υπό Ασφαλιστική Εκκαθάριση Εταιρειών.

1.    Περιγραφή Ακινήτων (ανά υπό ασφαλιστική εκκαθάριση εταιρεία):
Η εκτίμηση αφορά το σύνολο ή μέρος των ακινήτων που περιέχονται στο συνημμένο Πίνακα.

2.    Σκοπός του Έργου
Εκτίμηση της τρέχουσας αγοραίας και μισθωτικής αξίας των ακινήτων. Οι αγοραίες αξίες θα χρησιμοποιηθούν για τον προσδιορισμό των τιμών εκκίνησης για την εκποίηση τους μέσω πλειοδοτικού διαγωνισμού σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

3.    Τρόπος Αποτίμησης
Με αυτοψία.

4.    Παραδοτέο
Οι εκθέσεις αποτίμησης θα περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστο, την αποτίμηση της αγοραίας και μισθωτικής αξίας αυτών, συνοπτική περιγραφή του ακινήτου, χάρτη τοποθεσίας, φωτογραφίες (εάν είναι δυνατό), τεχνικά χαρακτηριστικά, συγκριτικά στοιχεία, μεθοδολογία αποτίμησης (αναλόγως του είδους του ακινήτου).

5.    Χρόνος Παράδοσης Έργου
Σταδιακή παράδοση των εκθέσεων, εντός προθεσμίας δύο ετών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης συνεργασίας, ανάλογα με το χρονοδιάγραμμα εκποίησης των ακινήτων.

6.    Τρόπος Υποβολής Προσφορών
Με κατάθεση φακέλου μέσω φυσικής παρουσίας στα γραφεία των υπό ασφαλιστική εκκαθάριση εταιρειών (Βασιλίσσης Σοφίας 60, Αθήνα, 5ος Όροφος) ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (edavanelos@aspisliquidation.gr).

7.    Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών
Παρασκευή 19 Ιανουαρίου 2024, ώρα 13:00 μ.μ.

8.    Αρχείο Ακινήτων
Το φυσικό αρχείο βρίσκεται στα γραφεία των υπό ασφαλιστική εκκαθάριση εταιρειών (Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας 60): Τίτλοι κτήσης, Οικοδομικές άδειες, Κατόψεις ή και διαγράμματα κάλυψης, Προηγούμενες εκτιμήσεις, Τεχνικές  περιγραφές, Μισθωτήρια έγγραφα για μισθωμένα ακίνητα, οποιοιδήποτε άλλο στοιχείο ή πληροφορία δύναται να θεωρηθεί χρήσιμη για την εκτίμηση. Είναι δυνατή η αποστολή του ηλεκτρονικά.

Ημερομηνία 27.12.2023