ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - 17/05/2017

Ανακοινώνεται ότι λόγω της γενομένης στις 15.5.2017 οριστικής ανάκλησης της άδειας λειτουργίας των εταιρειών με την επωνυμία: α) «INTERNATIONAL LIFE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ» και β) «INTERNATIONAL LIFE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ», οι εταιρείες αυτές τέθηκαν σε καθεστώς ασφαλιστικής εκκαθάρισης με αποτέλεσμα να αναστέλλεται η υποχρέωσή τους για την ικανοποίηση κάθε είδους απαιτήσεων.

Οι δικαιούχοι απαιτήσεων από ασφάλιση θα ικανοποιηθούν μετά την τήρηση των νομίμων διαδικασιών, αφού δηλαδή προηγηθεί πρόσκληση του ασφαλιστικού εκκαθαριστή για αναγγελία των απαιτήσεων και σύνταξη σχετικού πίνακα με βάση τις αναγγελίες αυτές. Όλες οι παραπάνω ενέργειες θα υλοποιηθούν από τον ασφαλιστικό εκκαθαριστή.

Η παραπάνω διαδικασία θα ακολουθηθεί τόσο για τους δικαιούχους απαιτήσεων από συμβόλαια ζωής, που αποζημιώνονται σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία από το Εγγυητικό Κεφάλαιο Ζωής, όσο και για τους δικαιούχους απαιτήσεων από ασφάλιση αστικής ευθύνης κυκλοφορίας αυτοκινήτων που αποζημιώνονται από το Επικουρικό Κεφάλαιο, αλλά και για τους δικαιούχους απαιτήσεων λοιπών κλάδων – ζημιών που αποζημιώνονται από την περιουσία της υπό εκκαθάριση εταιρείας.  

Στο παρόν στάδιο δεν γίνονται αναγγελίες. Θα ακολουθήσει σχετική ανακοίνωση – πρόσκληση των ως άνω δικαιούχων στο προσεχές χρονικό διάστημα, η οποία θα δημοσιευθεί στον τύπο και στην ιστοσελίδα της εταιρείας.

Εφεξής η ενημέρωση θα γίνεται από την ιστοσελίδα των εταιρειών http://www.inlife.com.gr  από τον ασφαλιστικό εκκαθαριστή στο τηλέφωνο 213-0159744  και προσεχώς στο τηλέφωνο της επιχείρησης 210-8119000.

Αθήνα, 17.5.2017

Ο ασφαλιστικός εκκαθαριστής