ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΛΗΞΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΝΑΚΟΠΩΝ

Ανακοινώνεται ότι στις 28.1.2019 παρήλθε η προθεσμία άσκησης ανακοπών κατά της Κατάστασης Δικαιούχων Απαιτήσεων από ασφάλιση των εταιρειών με την επωνυμία: α) «INTERNATIONAL LIFE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ» και β) «INTERNATIONAL LIFE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ».

Η Εκκαθάριση ευρίσκεται σε στάδιο διαλογής των απαιτήσεων από ασφάλιση που κατέστησαν επίδικες με τις ανακοπές, προκειμένου να διαβιβαστούν προς το Εγγυητικό Κεφάλαιο Ζωής και στο Επικουρικό Κεφάλαιο, μόνον οι μη επίδικες και αμφισβητούμενες δικαστικώς απαιτήσεις.

Οι υπόλοιπες απαιτήσεις, επί των οποίων υφίσταται δικαστική εκκρεμότητα (λόγω εκκρεμούς αγωγής ή άσκησης ανακοπής) θα διαβιβαστούν στους παραπάνω φορείς μετά την έκδοση τελεσίδικης δικαστικής απόφασης επί της αγωγής ή της ανακοπής.

Αθήνα, 8.2.2019

Ο ασφαλιστικός εκκαθαριστής