ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗ 26/6/2018

Ο ασφαλιστικός εκκαθαριστής των υπό εκκαθάριση εταιρειών International Life ΑΕΑΖ και International Life ΑΕΓΑ κατ’ εφαρμογή του αρ. 239 παρ. 2 ν. 4364/2016 ενημερώνει τους δικαιούχους απαιτήσεων από ασφάλιση και λοιπούς πιστωτές της εκκαθάρισης:

Α. Για την Κατάσταση Δικαιούχων Απαιτήσεων από Ασφάλιση: Η επαλήθευση των αναγγελιών των δικαιούχων απαιτήσεων από ασφάλιση ευρίσκεται στο τελικό στάδιο και για τις δύο εταιρείες. Με την ολοκλήρωση αυτών των ενεργειών θα ακολουθήσει ο έλεγχος των επαληθεύσεων από ανεξάρτητες εταιρείες. Στη συνέχεια αναμένεται η δημοσίευση των καταστάσεων στην ιστοσελίδα της εταιρείας.

Β. Για την Είσπραξη Απαιτήσεων: Η Εκκαθάριση διεκδικεί δικαστικά και εξώδικα τις απαιτήσεις έναντι τρίτων οφειλετών της. Η πλειοψηφία αυτών προσέρχεται οικειοθελώς προς ρύθμιση. Σε αντίθετη περίπτωση η Εκκαθάριση προβαίνει σε δικαστική διεκδίκηση των σχετικών απαιτήσεων. Οι εισπράξεις αυξάνονται συνεχώς, ενισχύοντας την περιουσία των υπό εκκαθάριση εταιρειών.

Γ. Για την Αξιοποίηση Ακίνητης Περιουσίας: Το μεγαλύτερο τμήμα της ακίνητης περιουσίας της Εκκαθάρισης είναι μισθωμένο αποφέροντας έσοδα. Εξετάζεται η εκποίηση ακινήτου μέσω πλειοδοτικού διαγωνισμού. Θα αναρτηθεί σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα.

Δ. Για την Αξιοποίηση Κινητής Περιουσίας: Το μεγαλύτερο τμήμα του κινητού εξοπλισμού αξίας, της Εκκαθάρισης, ρευστοποιήθηκε μέσω πλειοδοτικού διαγωνισμού, ο οποίος ολοκληρώθηκε στις αρχές του 2018. Θα ακολουθήσει επαναληπτικός διαγωνισμός για τα υπόλοιπα κινητά. Θα αναρτηθεί σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα.

Αθήνα, 26.6.2018

Ο ασφαλιστικός εκκαθαριστής