ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ International Life ΑΕΓΑ

Η εταιρεία με την επωνυμία «INTERNATIONAL LIFE AΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΥΠΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ»  εδρεύουσα στο Μαρούσι Αττικής, Λεωφόρος Κηφισίας αρ. 7 & Νεαπόλεως 2, με Α.Φ.Μ. 094130304 Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών, η οποία ετέθη σε ασφαλιστική εκκαθάριση δυνάμει της υπ’ αρ. 230/2/15.05.2017 αποφάσεως Ε.Π.Α.Θ. της Τραπέζης της Ελλάδος, νομίμως δημοσιευθείσας, όπως νόμιμα εκπροσωπείται ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΟΤΙ σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 1 εδ. γ’ του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR 679/2016 EE) (αρχή της ελαχιστοποίησης των δεδομένων) από τις  3.8.2020 και μέχρι 30.9.2020, σταδιακά θα λάβει χώρα, ολική καταστροφή κατά τρόπο μη ανακτήσιμο του φυσικού αρχείου της ως άνω εταιρείας (ενδεικτικά ασφαλιστήρια συμβόλαια, φάκελοι ζημιών). Το ηλεκτρονικό αρχείο θα εξακολουθεί να διατηρείται σύμφωνα με την ισχύουσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της εταιρείας. Καλούνται τα υποκείμενα των δεδομένων και οποιοσδήποτε τρίτος έχων έννομο συμφέρον, έως και 30.7.2020, εάν και εφόσον το επιθυμούν, να ασκήσουν τα εκ του νόμου προβλεπόμενα δικαιώματά τους.

Επικοινωνία: Γραφεία Εκκαθάρισης, Βασ. Σοφίας 60, Αθήνα, 11528, τηλ. 2130159744, 2111820525, email: info@inlife.gr

Αθήνα, 16.7.2020

Ο Ασφαλιστικός Εκκαθαριστής

Σωτήρης Βασιλόπουλος