ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - 15/05/2017

Οι εταιρείες International Life ΑΕΓΑ και ΑΕΑΖ από 15/05/2017 τελούν σε καθεστώς ασφαλιστικής εκκαθάρισης.

Θα ακολουθήσουν νέες ανακοινώσεις.

Μαρούσι 15/05/2017.