ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

    O ασφαλιστικός εκκαθαριστής των υπό ασφαλιστική εκκαθάριση ανωνύμων εταιρειών «ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ υπό ασφαλιστική εκκαθάριση» με Α.Φ.Μ. 094006538, «ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΑΖ υπό ασφαλιστική εκκαθάριση» με Α.Φ.Μ. 094428803, «COMMERCIAL VALUE AAE υπό ασφαλιστική εκκαθάριση» με Α.Φ.Μ. 094059010, «LE MONDE ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ υπό ασφαλιστική εκκαθάριση» με Α.Φ.Μ. 094004999, «ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΑΕΓΑ υπό ασφαλιστική εκκαθάριση» με Α.Φ.Μ. 094021505, «INTERNATIONAL LIFE ΑΕΓΑ υπό ασφαλιστική εκκαθάριση» με Α.Φ.Μ. 094130304 και «INTERNATIONAL LIFE ΑΕΑΖ υπό ασφαλιστική εκκαθάριση» με Α.Φ.Μ. 094327788 που έχουν τεθεί σε ασφαλιστική εκκαθάριση δυνάμει αποφάσεων των αρμοδίων αρχών, ανακοινώνει σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 1 εδ. γ’ του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (αρχή ελαχιστοποίησης των δεδομένων, GDPR 679/2016/EE), ότι από τις 18.4.2022 έως 31.12.2022, σταδιακά θα λάβει χώρα ολική καταστροφή κατά τρόπο μη ανακτήσιμο μέρους του φυσικού αρχείου των ως άνω υπό ασφαλιστική εκκαθάριση εταιρειών (ενδεικτικά, ασφαλιστήρια έγγραφα ασφαλιστικών κλάδων, λογιστηρίου, τμήματος πωλήσεων κλπ). Με την παρούσα καλούνται τα υποκείμενα των δεδομένων και οποιοσδήποτε τρίτος έχων νόμιμο συμφέρον έως και 15.4.2022, εφόσον το επιθυμούν, να ασκήσουν τα εκ του νόμου προβλεπόμενα δικαιώματά τους.
    Επικοινωνία: Γραφεία Εκκαθάρισης, Λεωφ. Βασ. Σοφίας 60, Αθήνα ΤΚ 11528, τηλ. 2114111086, email gdpr@aspisliquidation.gr για τις πέντε πρώτες και στην ίδια διεύθυνση στο τηλ. 2114111969 και email properties@inlife.gr για τις υπόλοιπες.

Αθήνα, 30.3.2022

Για τις υπό ασφαλιστική εκκαθάριση εταιρείες
Ο ασφαλιστικός εκκαθαριστής
Σωτήρης Βασιλόπουλος