ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΠΩΛΗΣΗΣ  ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΣ «INTERNATIONAL LIFE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ ΥΠΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ» (Α.Φ.Μ. 094327788 - Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ - ΑΡ. ΓΕΜΗ 95490100) ΜΕΣΩ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Με την υπ’ αριθμ. 230/1/15.5.2017 (ΦΕΚ Β/1665/15.5.2017) απόφαση της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων (ΕΠΑΘ), αποφασίστηκε: α) η οριστική ανάκληση της άδειας λειτουργίας της ασφαλιστικής επιχείρησης με την επωνυμία «INTERNATIONAL LIFE Ανώνυμη Εταιρεία Ασφαλίσεων Ζωής» με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. «954901000» και η θέση αυτής υπό καθεστώς ασφαλιστικής εκκαθάρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 114 και 235 του ν. 4364/2016, β) η απαγόρευση της ελεύθερης διάθεσης του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων της ως άνω εταιρίας, γ) ο τερματισμός του έργου του διορισμένου ασφαλιστικού διαχειριστή.
Με την υπ’ αριθμ. 231/1/15.5.2017 (ΦΕΚ Β/1689/16.5.2017) απόφαση της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων (ΕΠΑΘ) της Τραπέζης της Ελλάδος  (κατ’ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ), Ασφαλιστικός Εκκαθαριστής της παραπάνω εταιρίας διορίστηκε ο κος Σωτήριος Βασιλόπουλος του Ηλία.
Ο Ασφαλιστικός Εκκαθαριστής προκηρύσσει Πλειοδοτικό Διαγωνισμό, με κλειστές προσφορές βάσει του Κανονισμού Εκκαθάρισης Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων της ΤτΕ (ΕΠΑΘ 232/1/19.5.2017), με σκοπό την πώληση ακινήτου που κατωτέρω περιγράφεται:
Συγκρότημα 8 γραφείων (αυτοτελών οριζοντίων ιδιοκτησιών), 6ου ορόφου, πολυκατοικίας επί της οδού Ακαδημίας, αρ. 52, του Δήμου Αθηναίων, συνολικής επιφανείας 148,34 τ.μ. Στο ακίνητο έχει ενσωματωθεί κοινόχρηστος χώρος  26,66 τ.μ., ο οποίος έχει τακτοποιηθεί με Ν. 4495/2017 συνεπώς η επιφάνεια του συγκροτήματος ανέρχεται σε 175 τ.μ.
Τιμή Εκκίνησης: €295.000,00. Εγγύηση: €59.000,00.
Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 14 Απριλίου 2022 ημέρα Πέμπτη στα γραφεία της υπό ασφαλιστική εκκαθάριση εταιρείας, στη διεύθυνση Βασιλίσσης Σοφίας αρ. 60, Αθήνα. Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές το πρωί της ως άνω ημερομηνίας, από τις 11:00 π.μ. μέχρι τις 12:00 μ.μ. Στις 2:00 μ.μ. θα γίνει η αποσφράγιση των προσφορών για το ακίνητο. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν γνώση των όρων του Διαγωνισμού, από την ιστοσελίδα, www.inlife.gr και να επικοινωνούν για οποιαδήποτε πληροφορία στα τηλ. 2114111086, 2130159744, 2111820525 και στo email: info@inlife.gr.  

Αθήνα, 18.03.2022
Για την υπό ασφαλιστική εκκαθάριση εταιρεία
Ο ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ

Προκήρυξη διενέργειας δημοσίου πλειοδοτικού διαγωνισμού

Παράρτημα Ι - Κοινοπραξία Νομικών Προσώπων

Παράρτημα Ι - Νομικό Πρόσωπο

Παράρτημα Ι - Φυσικό Πρόσωπο