ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ - 22/05/2017

«Συμμετοχή στη διαδικασία μεταβίβασης του συνόλου ή μέρους του χαρτοφυλακίου ζωής της υπό εκκαθάριση ασφαλιστικής εταιρίας International Life ΑΕΑΖ».

Αντικείμενο Πρόσκλησης

Η ασφαλιστική εταιρία International Life AEAZ τελεί υπό εκκαθάριση μετά από την υπ’ αριθ. 230/15.5.2017 απόφαση της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος, με την οποία ανακλήθηκε η άδεια λειτουργίας της. Με την υπ’ αριθ. 231/15.5.2017 απόφαση της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος,  Ασφαλιστικός Εκκαθαριστής για την ως άνω εταιρία ορίστηκε ο κος Σωτήριος Βασιλόπουλος.

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα και στην ως άνω υπ’ αριθ. 231/15.5.2017 απόφαση,  το Εγγυητικό Κεφάλαιο Ιδιωτικής Ασφάλισης Ζωής (εφεξής το «Εγγυητικό Κεφάλαιο Ζωής»), βάσει των άρθρων 5 παρ. 1 και 9 του νόμου 3867/2010, και η εκκαθάριση της «International Life ΑΕΑΖ»  (εφεξής η «Εκκαθάριση»), βάσει του άρθρου 235 παρ. 5 του νόμου 4364/2016, αναζητούν από κοινού ανάδοχο για το σύνολο ή μέρος του χαρτοφυλακίου ζωής της υπό εκκαθάριση ασφαλιστικής εταιρίας International Life ΑΕΑΖ (εφεξής η «Διαδικασία»).

Στο πλαίσιο της Διαδικασίας, το Εγγυητικό Κεφάλαιο Ζωής και η Εκκαθάριση καλούν τις ασφαλιστικές εταιρίες που δραστηριοποιούνται στους κλάδους του άρθρου 5 του ν. 4364/2016 και λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα, εφόσον επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Διαδικασία, να υποβάλλουν αίτηση μη δεσμευτικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος (εφεξής η «Εκδήλωση Ενδιαφέροντος») έως την Πέμπτη 25 Μαΐου 2017 και ώρα 16:00 Ελλάδος στα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται παρακάτω. Τυχόν αίτηση εκδήλωσης μη δεσμευτικού ενδιαφέροντος που θα υποβληθεί, θα κοινοποιηθεί από το Εγγυητικό Κεφάλαιο Ζωής στην Εποπτική Αρχή.

Διαδικασία και Όροι

Η Διαδικασία θα αποτελείται από δύο διακριτές φάσεις:

  • Φάση Α’ – Εκδήλωση Ενδιαφέροντος: Οι υποψήφιες ασφαλιστικές εταιρίες (εφεξής οι «Υποψήφιοι»), που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Διαδικασία θα πρέπει να υποβάλουν την επισυναπτόμενη αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.
  • Φάση Β’ – Υποβολή Δεσμευτικής Πρότασης Αναδοχής: Στους Υποψηφίους θα παρασχεθεί, υπό τον όρο της εμπιστευτικότητας, η δυνατότητα μελέτης στοιχείων σχετικών με το χαρτοφυλάκιο ζωής ώστε να αποφασίσουν αν θα υποβάλουν δεσμευτική πρόταση αναδοχής (εφεξής η «Πρόταση Αναδοχής»).

Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την ανωτέρω Διαδικασία, μετά την ολοκλήρωση της Φάσης Α’, θα γνωστοποιηθούν εγκαίρως στις ασφαλιστικές εταιρίες που εκδήλωσαν ενδιαφέρον εντός της ανωτέρω προθεσμίας.

Οι Υποψήφιοι που δεν εκδήλωσαν εμπροθέσμως και προσηκόντως ενδιαφέρον στη Φάση Α’ της Διαδικασίας δεν μπορούν να συμμετάσχουν στη Φάση Β’ της Διαδικασίας.

 

Επικοινωνία

Η αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς το Εγγυητικό Κεφάλαιο Ζωής και την Εκκαθάριση θα πρέπει να αποσταλεί εντός της ανωτέρω προθεσμίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση «administration@pligf.gr» ή μέσω fax στο +30 210 3204063. Πρωτότυπο της αίτησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος πρέπει να αποσταλεί και μετά το πέρας της εν λόγω προθεσμίας στην κάτωθι διεύθυνση:   

Εγγυητικό Κεφάλαιο Ιδιωτικής Ασφάλισης Ζωής
Πανεπιστημίου 21,
Τ.Κ. 102 50, Αθήνα

«Εκδήλωση Ενδιαφέροντος»

Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τη Διαδικασία μπορούν να ληφθούν από την κα Λίνα Αμανατίδου (Τηλ.: 210 3203429, email: administration@pligf.gr)          

 

Σημαντική Σημείωση

Το Εγγυητικό Κεφάλαιο Ζωής και η Εκκαθάριση διατηρούν το δικαίωμα να αλλάξουν ή να τροποποιήσουν το χρονοδιάγραμμα της Διαδικασίας χωρίς να απαιτείται η επίκληση οποιουδήποτε ειδικότερου λόγου. Η εκδήλωση ενδιαφέροντος συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων και προϋποθέσεων της παρούσας, και η συμμετοχή σε τυχόν περαιτέρω στάδια της Διαδικασίας θα αποτελεί ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων και προϋποθέσεων αυτής.

Κατά τη διάρκεια της Διαδικασίας θα τηρηθούν οι αρχές της διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης των Υποψηφίων.

 ΑΙΤΗΣΗ