Α΄ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΝΟΜΗ INLIFE AEAZ

Με την παρούσα ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΤΑΙ ότι η εταιρεία με την επωνυμία: «INTERNATIONAL LIFE AEAZ ΥΠΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ» θα διενεργήσει πρώτη προσωρινή διανομή επί της Κατάστασης Δικαιούχων Απαιτήσεων από ασφάλιση ζωής (ΚΔΑ), η οποία αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της εκκαθάρισης (www.inlife.gr) στις 23.11.2018.

Διευκρινίζεται ότι η πρώτη προσωρινή διανομή θα πραγματοποιηθεί σύμμετρα προς όλους τους δικαιούχους και  αφορά: α) στους δικαιούχους που δεν έχουν λάβει κάποιο ποσό από το Εγγυητικό Κεφάλαιο στο πλαίσιο πληρωμών που προέβη ο παραπάνω φορέας, επειδή η απαίτησή τους δεν καλυπτόταν από αυτό και είχε αναρτηθεί στην ΚΔΑ με την ένδειξη: «ΚΑΛΥΨΗ ΕΓΓΥΗΤΙΚΟΥ: ΟΧΙ» και β) στο Εγγυητικό Κεφάλαιο Ιδιωτικής Ασφάλισης Ζωής, το οποίο υποκαθίσταται στα δικαιώματα των ασφαλισμένων για τα ποσά που έχει ήδη καταβάλλει.

Για τη διενέργεια της διανομής οι δικαιούχοι, των οποίων οι απαιτήσεις είχαν αναρτηθεί στην ΚΔΑ και οι οποίοι δικαιούνται να συμμετέχουν σε αυτήν με βάση τα ανωτέρω θα πρέπει να συμπληρώσουν το κείμενο της υπεύθυνης δήλωσης (πατήστε ΕΔΩ) και να θεωρήσουν το γνήσιο της υπογραφής σε ΚΕΠ ή σε δημόσια Αρχή ή εναλλακτικά να συμπληρώσουν το κείμενο της δήλωσης μέσω του www.gov.gr. Επίσης, υποχρεούνται να αποστείλουν αντίγραφο του τραπεζικού λογαριασμού τους (φωτοτυπία βιβλιαρίου ή από web banking), που θα πιστωθεί το ποσό.

Όλα τα ανωτέρω θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση epetrakou@inlife.gr ή στα γραφεία της Εκκαθάρισης, Λ. Βασιλίσσης Σοφίας 60, Αθήνα, ΤΚ 11528.

Σε περίπτωση που έχουν μεταβληθεί τα στοιχεία του δικαιούχου, φυσικού ή νομικού προσώπου (πχ θάνατος αναρτημένου δικαιούχου πληρωμής, εταιρικός μετασχηματισμός) θα πρέπει να προσκομίζονται τα αντίστοιχα έργα που αποδεικνύουν τη νόμιμη διαδοχή μετά από επικοινωνία με την εκκαθάριση.

Για τις εκκρεμείς δικαστικές περιπτώσεις μετά από άσκηση ανακοπής δεν θα πραγματοποιηθεί διανομή μέχρι την έκδοση τελεσίδικης δικαστικής απόφασης με τις διακρίσεις που αναφέρονται στις οδηγίες. Επίσης, δεν θα πραγματοποιηθεί διανομή σε περίπτωση που τα τραπεζικά έξοδα μεταφοράς υπερβαίνουν το ποσό της διανομής. Για αναλυτικές οδηγίες πατήστε ΕΔΩ.

Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 2130159744, 2111820525, γραφείο δικαστικού: 2111828570 και στο email: info@inlife.gr (παρακαλείσθε να αναγράφετε και τηλέφωνο επικοινωνίας).

Αθήνα, 14 Οκτωβρίου 2020

Ο ασφαλιστικός εκκαθαριστής

 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ & ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ

Οδηγίες

Υπεύθυνη δήλωση InLife ΑΕΑΖ για νοσοκομεία

Υπεύθυνη δήλωση InLife ΑΕΑΖ