7/4/2023 ΠΩΛΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΣ INTERNATIONAL LIFE ΑΕΑΖ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΠΩΛΗΣΗΣ  ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΣ «INTERNATIONAL LIFE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ ΥΠΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ» (Α.Φ.Μ. 094327788 - Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ - ΑΡ. ΓΕΜΗ 95490100) ΜΕΣΩ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Με την υπ’ αριθμ. 230/1/15.5.2017 (ΦΕΚ Β/1665/15.5.2017) απόφαση της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων (ΕΠΑΘ), αποφασίστηκε: α) η οριστική ανάκληση της άδειας λειτουργίας της ασφαλιστικής επιχείρησης με την επωνυμία «INTERNATIONAL LIFE Ανώνυμη Εταιρεία Ασφαλίσεων Ζωής» με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. «954901000» και η θέση αυτής υπό καθεστώς ασφαλιστικής εκκαθάρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 114 και 235 του ν. 4364/2016, β) η απαγόρευση της ελεύθερης διάθεσης του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων της ως άνω εταιρίας, γ) ο τερματισμός του έργου του διορισμένου ασφαλιστικού διαχειριστή.
Με την υπ’ αριθμ. 231/1/15.5.2017 (ΦΕΚ Β/1689/16.5.2017) απόφαση της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων (ΕΠΑΘ) της Τραπέζης της Ελλάδος  (κατ’ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ), Ασφαλιστικός Εκκαθαριστής της παραπάνω εταιρίας διορίστηκε ο κος Σωτήριος Βασιλόπουλος του Ηλία.
Ο Ασφαλιστικός Εκκαθαριστής προκηρύσσει Πλειοδοτικό Διαγωνισμό, με κλειστές προσφορές βάσει του Κανονισμού Εκκαθάρισης Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων της ΤτΕ (ΕΠΑΘ 232/1/19.5.2017), με σκοπό την πώληση των ακινήτων που κατωτέρω περιγράφονται:

Α) Ακίνητο με αριθμό 09
Το υπό στοιχεία Κ-4 κατάστημα σε πολυκατοικία στη συμβολή της  Λεωφ. Υμηττού αρ. 130 με την οδό Βρυάξιδος αρ. 23 του Δήμου Αθηναίων. Αποτελείται από ισόγειο με πατάρι και την υπό στοιχεία Υ-4 αποθήκη του υπογείου, με καλυπτόμενη επιφάνεια 114 τ.μ., ανοιγμένη επιφάνεια 279 τ.μ. και ποσοστό συνιδιοκτησίας 7,44/100 εξ αδιαιρέτου.
Τιμή Εκκίνησης: € 358.000,00. Εγγύηση: € 71.600,00

Β) Ακίνητο με αριθμό 10
Ποσοστό 1/3 εξ αδιαιρέτου σε διώροφη μονοκατοικία με αρ. 115 και αρ. στίχου 21, κτισμένη σε οικόπεδο επί της οδού Φιλίππου αρ. 13 του Δήμου Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης. Αποτελείται  από ισόγειο και  1ο όροφο, με επιφάνεια κάθε ορόφου 36,90 τ.μ.  και συνολική επιφάνεια 73,80 τ.μ.
Τιμή Εκκίνησης: € 16.300,00. Εγγύηση: € 3.260,00

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 5 Μαΐου 2023 ημέρα Παρασκευή στα γραφεία της υπό ασφαλιστική εκκαθάριση εταιρείας, στη διεύθυνση Βασιλίσσης Σοφίας αρ. 60, Αθήνα. Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές το πρωί της ως άνω ημερομηνίας, από τις 10:30 π.μ. μέχρι τις 11:30 π.μ. Στις 16:00 μ.μ. θα γίνει η αποσφράγιση των προσφορών για το με αύξοντα αριθμό (α/α) 09 ακίνητο και στις 16:30 μ.μ. για το με α/α 10 ακίνητο. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν γνώση των όρων του Διαγωνισμού, από την ιστοσελίδα, www.inlife.gr και να επικοινωνούν για οποιαδήποτε πληροφορία στα τηλ. 2114111086, 2130159744, 2111820525 και στo email: info@inlife.gr.  

Αθήνα, 07.04.2023
Για την υπό ασφαλιστική εκκαθάριση εταιρεία
Ο ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ

Προκήρυξη Διαγωνισμού INTERNATIONAL AEAZ

Παράρτημα Ι - Κοινοπραξία Νομικών Προσώπων

Παράρτημα Ι - Νομικό Πρόσωπο

Παράρτημα Ι - Φυσικό Πρόσωπο