ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 22/11/2017 (InLife ΑΕΑΖ)

INTERNATIONAL LIFE AEAZ ΥΠΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Με την υπ’ αριθμ. 230/1/15.5.2017 (ΦΕΚ Β/1665/15.5.2017) απόφαση της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων (ΕΠΑΘ), αποφασίστηκε: α) η οριστική ανάκληση της άδειας λειτουργίας της ασφαλιστικής επιχείρησης με την επωνυμία «INTERNATIONAL LIFE Ανώνυμη Εταιρεία Ασφαλίσεων Ζωής» με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. «954901000» και η θέση αυτής υπό καθεστώς ασφαλιστικής εκκαθάρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 114 και 235 του ν. 4364/2016, β) η απαγόρευση της ελεύθερης διάθεσης του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων της ως άνω εταιρείας, γ) ο τερματισμός του έργου του διορισμένου  ασφαλιστικού διαχειριστή.

Με την υπ’ αριθμ. 231/1/15.5.2017 (ΦΕΚ Β/1689/16.5.2017) απόφαση της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων (ΕΠΑΘ) της Τραπέζης της Ελλάδος  (κατ’ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ), Ασφαλιστικός Εκκαθαριστής της παραπάνω εταιρίας διορίστηκε ο κος Σωτήριος Βασιλόπουλος, στον οποίο ανατέθηκε το έργο της ασφαλιστικής εκκαθάρισης, η αρμοδιότητα εύρεσης αναδόχου του χαρτοφυλακίου ασφαλιστηρίων συμβολαίων ζωής, παράλληλα δε αποφασίστηκε η αναστολή υποχρέωσης πληρωμής ασφαλίστρων, πληρωμής ασφαλισμάτων, άσκησης δικαιωμάτων εξαγοράς, καθώς καταβολής της αξίας εξαγοράς εκκρεμών αιτήσεων.

Με την παρούσα καλούνται ΟΛΟΙ οι δικαιούχοι απαιτήσεων από ασφάλιση ζωής της υπό ασφαλιστική εκκαθάριση εταιρείας με την επωνυμία «INTERNATIONAL LIFE AEAZ» όπως αναγγείλουν τις απαιτήσεις τους από ασφάλιση ζωής ενώπιον του ασφαλιστικού εκκαθαριστή εντός τεσσάρων μηνών από την πρώτη δημοσίευση της παρούσας, η οποία λαμβάνει χώρα σήμερα στις 22.11.2017 και με καταληκτική ημερομηνία 23.3.2018  σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 242 παρ. 2 ν. 4364/2016.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΜΗ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΟΔΗΓΗΣΕΙ ΣΕ ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Οι αναγγελίες των απαιτήσεων στον ασφαλιστικό εκκαθαριστή υποβάλλονται από 9:00πμ έως 3:00μμ στα γραφεία της εκκαθάρισης Βασ. Σοφίας 60, Αθήνα, 11528. Αναλυτικές πληροφορίες στην ιστοσελίδα ΑΝΑΓΓΕΛΙΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ: ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΑ

Τηλέφωνα επικοινωνίας για το κοινό: 2130159744, 2111820525.

Γραφείο δικαστικού (μόνον για εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις): 2111828570.

Αθήνα,  22.11.2017
Ο Ασφαλιστικός Εκκαθαριστής

Σωτήριος Βασιλόπουλος

English  Deutsch