ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΠΩΛΗΣΗΣ  ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΣ «INTERNATIONAL LIFE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΥΠΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ» (Α.Φ.Μ. 094130304 - Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ - ΑΡ. ΓΕΜΗ 000314501000) ΜΕΣΩ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Με την υπ’ αριθ. 230/2/15.5.2017 (ΦΕΚ Β’ 1665/15.5.2017) απόφαση της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων (Ε.Π.Α.Θ.), αποφασίστηκε: α) η οριστική ανάκληση της άδειας λειτουργίας της ασφαλιστικής επιχείρησης με την επωνυμία «INTERNATIONAL LIFE Ανώνυμη Εταιρεία Γενικών Ασφαλίσεων» με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. «000314501000» και η θέση αυτής υπό καθεστώς ασφαλιστικής εκκαθάρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 114 και 235 του ν. 4364/2016, β) η απαγόρευση της ελεύθερης διάθεσης του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων της ως άνω εταιρίας, γ) ο τερματισμός του έργου του διορισμένου ασφαλιστικού διαχειριστή.
Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 231/2/15.5.2017 (ΦΕΚ Β/1689/16.5.2017) απόφαση της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων (Ε.Π.Α.Θ.) Ασφαλιστικός Εκκαθαριστής της παραπάνω εταιρίας διορίστηκε ο κος Σωτήριος Βασιλόπουλος, στον οποίο ανατέθηκε το έργο της ασφαλιστικής εκκαθάρισης.
Ο Ασφαλιστικός Εκκαθαριστής, προκηρύσσει Δημόσιο Πλειοδοτικό Διαγωνισμό, με κλειστές προσφορές βάσει του Κανονισμού Εκκαθάρισης Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων της ΤτΕ (ΕΠΑΘ 232/1/19.5.2017), με σκοπό την πώληση του ακινήτου που κατωτέρω περιγράφεται:

Περιγραφή Τιμή
Εκκίνησης
Εγγύηση
Πολυώροφo κτίριο γραφείων σε οικόπεδο εκτάσεως 286,75 τ.μ. συνολικής επιφάνειας 962,19 τ.μ. πλέον κοινόχρηστων χώρων που βρίσκεται επί της Λεωφόρου Βασ. Σοφίας 69 του Δήμου Αθηναίων, αποτελούμενο από:
1) Υπό στοιχεία ΥΑ Αποθήκη α’ υπογείου επιφάνειας 18,98 τ.μ. πλέον κοινόχρηστων χώρων.
2) Υπό στοιχεία ΥΒ Γκαράζ β’ υπογείου επιφάνειας 153,96 τ.μ. πλέον κοινόχρηστων χώρων
3) Υπό στοιχεία Ι Γραφείο ισογείου επιφάνειας 86,40 τ.μ. πλέον κοινόχρηστων χώρων
4) Υπό στοιχεία Α’ Γραφείο α΄ ορόφου επιφάνειας 118,40 τ.μ. πλέον κοινόχρηστων χώρων
5) Υπό στοιχεία Β’ Γραφείο β΄ ορόφου επιφάνειας 118,40 τ.μ. πλέον κοινόχρηστων χώρων
6)  Υπό στοιχεία Γ’ Γραφείο γ΄ ορόφου επιφάνειας 118,40 τ.μ. πλέον κοινόχρηστων χώρων
7) Υπό στοιχεία Δ’ Γραφείο δ΄ ορόφου επιφάνειας 118,40 τ.μ. πλέον κοινόχρηστων χώρων.
8) Υπό στοιχεία Ε’ Γραφείο ε΄ ορόφου επιφάνειας 118,40 τ.μ. πλέον κοινόχρηστων χώρων.
9) Υπό στοιχεία ΣΤ’ Γραφείο στ΄ ορόφου επιφάνειας 90,80 τ.μ. πλέον κοινόχρηστων χώρων.
10) Οριζόντια Ιδιοκτησία στο δώμα του κτιρίου επιφάνειας 20,05 τ.μ. πλέον κοινόχρηστων χώρων.

 

 

 

 

 

€2.820.000,00

 

 

 

 

 

€564.000,00

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 12 Οκτωβρίου 2021 ημέρα Τρίτη στα γραφεία της υπό ασφαλιστική εκκαθάριση εταιρείας, στη διεύθυνση Βασιλίσσης Σοφίας αρ. 60, Αθήνα. Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές το πρωί της ως άνω ημερομηνίας, από τις 11:00 π.μ. μέχρι τις 12:00 μ.μ. Στη συνέχεια στις 12:30 μ.μ. θα ακολουθήσει η αποσφράγιση των προσφορών.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν γνώση των όρων του Διαγωνισμού, από την ιστοσελίδα, www.inlife.gr και να επικοινωνούν για οποιαδήποτε πληροφορία στα τηλ. 2114111086, 2130159744, 2111820525 και στo email: properties@inlife.gr.

Αθήνα, 16.09.2021
Για την υπό εκκαθάριση εταιρεία
O ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ

Προκήρυξη Διαγωνισμού INTERNATIONAL ΑΕΓΑ

Αναλυτική περιγραφή Λ. Βασ. Σοφίας 69

Παράρτημα Ι - Κοινοπραξία Νομικών Προσώπων

Παράρτημα Ι - Νομικό Πρόσωπο

Παράρτημα Ι - Φυσικό Πρόσωπο