ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - 17/05/2017

Ανακοινώνεται ότι λόγω της γενομένης στις 15.5.2017 οριστικής ανάκλησης της άδειας λειτουργίας των εταιρειών με την επωνυμία: α) «INTERNATIONAL LIFE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ» και β) «INTERNATIONAL LIFE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ», οι εταιρείες αυτές τέθηκαν σε καθεστώς ασφαλιστικής εκκαθάρισης με αποτέλεσμα να αναστέλλεται η υποχρέωσή τους για την ικανοποίηση κάθε είδους απαιτήσεων.

Σελίδες