ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ 643/2020

Η ασφαλιστική εκκαθάριση ενημερώνει ότι εκδόθηκε μία ακόμη απόφαση του Αρείου Πάγου, η οποία κρίνει ότι αναστέλλονται όλες οι ατομικές διώξεις κατά της υπό ασφαλιστική εκκαθάριση εταιρείας αλλά και κατά του ασφαλισμένου της και ως εκ τούτου η άσκηση ή η συζήτηση αγωγών κατά αυτών είναι απαράδεκτη και στις αυτοκινητιστικές διαφορές.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ International Life ΑΕΓΑ

Η εταιρεία με την επωνυμία «INTERNATIONAL LIFE AΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΥΠΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ»  εδρεύουσα στο Μαρούσι Αττικής, Λεωφόρος Κηφισίας αρ. 7 & Νεαπόλεως 2, με Α.Φ.Μ. 094130304 Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών, η οποία ετέθη σε ασφαλιστική εκκαθάριση δυνάμει της υπ’ αρ. 230/2/15.05.2017 αποφάσεως Ε.Π.Α.Θ. της Τραπέζης της Ελλάδος, νομίμως δημοσιευθείσας, όπως νόμιμα εκπροσωπείται ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΟΤΙ σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 1 εδ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 16/3/2020

Η Εκκαθάριση των εταιρειών International Life ΑΕΑΖ & International Life ΑΕΓΑ, με απόλυτο αίσθημα ευθύνης και υπευθυνότητας και θέτοντας πρωτίστως ως προτεραιότητα την υγεία και ασφάλεια των ασφαλισμένων, του κοινού, των υπαλλήλων και των συνεργατών της, ανακοινώνει ότι εφεξής και μέχρι νεωτέρας, οι υπάλληλοι και συνεργάτες της, θα παρέχουν την εργασία και υπηρεσίες τους, εξ’ αποστάσεως με τηλεργασία.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 18/01/2020 (InLife ΑΕΓΑ)

Η ασφαλιστική εκκαθάριση ενημερώνει ότι εκδόθηκαν δύο ακόμη  αποφάσεις του Αρείου Πάγου, οι οποίες κρίνουν ότι αναστέλλονται όλες οι ατομικές διώξεις κατά της υπό ασφαλιστική εκκαθάριση εταιρείας και ως εκ τούτου η άσκηση ή η συζήτηση αγωγών κατά αυτής είναι απαράδεκτη και στις αυτοκινητιστικές διαφορές.

Απόφαση του Αρείου Πάγου 1

Απόφαση του Αρείου Πάγου 2

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 07/08/2019 (InLife ΑΕΓΑ)

Η ασφαλιστική εκκαθάριση ενημερώνει ότι εκδόθηκε η επισυναπτόμενη  απόφαση του Αρείου Πάγου, η οποία κρίνει ότι αναστέλλονται όλες οι ατομικές διώξεις κατά της υπό ασφαλιστική εκκαθάριση εταιρείας και ως εκ τούτου η άσκηση ή η συζήτηση αγωγών κατά αυτής είναι απαράδεκτη και στις αυτοκινητιστικές διαφορές

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 19/07/2019 (InLife ΑΕΓΑ)

INTERNATIONAL LIFE ΑΕΓΑ ΥΠΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνεται στους δικαιούχους απαιτήσεων από ασφάλιση της International Life AΕΓΑ ότι οι απαιτήσεις της Κατάστασης Δικαιούχων Απαιτήσεων που καλύπτονται από το Επικουρικό Κεφάλαιο και οι οποίες δεν αμφισβητούνται δικαστικώς, έχουν ήδη διαβιβαστεί σε αυτό.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 19/07/2019 (InLife ΑΕΑΖ)

INTERNATIONAL LIFE ΑΕΑΖ ΥΠΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνεται στους δικαιούχους απαιτήσεων από ασφάλιση ζωής της International Life AEAZ ότι οι απαιτήσεις της Κατάστασης Δικαιούχων Απαιτήσεων από ασφάλιση ζωής που καλύπτονται από το Εγγυητικό Κεφάλαιο Ζωής, διαβιβάστηκαν σε αυτό.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΛΗΞΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΝΑΚΟΠΩΝ

Ανακοινώνεται ότι στις 28.1.2019 παρήλθε η προθεσμία άσκησης ανακοπών κατά της Κατάστασης Δικαιούχων Απαιτήσεων από ασφάλιση των εταιρειών με την επωνυμία: α) «INTERNATIONAL LIFE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ» και β) «INTERNATIONAL LIFE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ».

Η Εκκαθάριση ευρίσκεται σε στάδιο διαλογής των απαιτήσεων από ασφάλιση που κατέστησαν επίδικες με τις ανακοπές, προκειμένου να διαβιβαστούν προς το Εγγυητικό Κεφάλαιο Ζωής και στο Επικουρικό Κεφάλαιο, μόνον οι μη επίδικες και αμφισβητούμενες δικαστικώς απαιτήσεις.

ΠΩΛΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ 08/02/2019 (InLife ΑΕΓΑ)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΤΗΣ «INTERNATIONAL LIFE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΥΠΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ» (ΑΡ. ΓΕΜΗ 000314501000) ΜΕΣΩ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Σελίδες